Георги Антонов

Образователно-квалификационни степени: магистър инженер по Екология, опазване и възстановяване на околната среда, ЛТУ София

Общ трудов стаж: 20

Трудов стаж в системата на горите: 12

Заемани позиции:  2002 - 2003 - метеоролог в Хидрометеорологична обсерватория към Националния Институт по метеорология и хидрология София, Клон Враца, 2004 -2009 - Експерт „Защитени територии” към РИОСВ Враца, от 2009 до момента Гл.специалист „Координатор” към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: 

- СЕРТИФИКАТ ОВОС;
- СЕРТИФИКАТ IT;
- СЕРТИФИКАТ ENGLISH, LEVEL A2; LEVEL B1; LEVEL B2;
- СЕРТИФИКАТ „ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА”
- Eксперт по нередности по проект Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чужди езици: английски, руски