Започва кампания Зелено бъдеще за всеки!

  03-04-2023

   В рамките на Седмица за гората (03-09 април 2023) Северозападно държавно предприятие Враца организира информационна кампания „Зелено бъдеще за всеки!“.
Кампанията има за цел да популяризира дейностите по залесяване от горските служители, както и за полаганите усилията за отглеждане и опазване на горите.
    В пет областни града от Северозападна България ще бъдат разположени информационни шатри с тематична изложба и арт ателиета. Представители на регионалните Държавни горски стопанства ще посрещнат посетителите със специално изработени информационни и рекламни материали, а за най-малките ще бъде организирано и художествено ателие „Природни сувенири“.

     Заповядайте на:

6 април – гр. Плевен
място: пл. Възраждане; начален час 10.00 ч

7 април –гр. Ловеч
място: ул."Търговска" на пресечката с ул."Панайот Пипков"; начален час 10.00 ч

10 април –гр. Видин
място: ул."Търговска" 6; начален час 10.00 ч

11 април – гр. Враца
място: пл. Ботев, пред офиса
на Северозападно държавно предприятие;
начален час 10.00 ч

12 април – гр. Монтана
място: парк "Монтанезиум", ул."Цар Самуил"16; начален час 10.00 ч

 

 

Проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява от Северозападно държавно предприятие.

www.eufunds.bg