Обучителен семинар „Господарите на небето”

  18-11-2011

На 22 ноември 2011 г. от 13.00 ч. в Природозащитен център „Натура” Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира безплатен обучителен семинар „Господарите на небето”, посветен на опазването на два от най-редките видове птици на планетата – царския орел и ловния сокол и техните местообитания. Семинарът е предназначен за учители и образователни експерти и се реализира по проект “Опазване на царския орел и ловния сокол и на ключовите за тях места от екологичната мрежата Натура 2000”, финансиран по програма “Лайф +” на Европейския парламент.

В рамките на проекта се изпълняват както конкретни природозащитни дейности, така и образователни инициативи с основна цел да се повиши природозащитната култура на подрастващите в училищата и да се формира екологично мислене сред местното население в отделните работни Натура 2000 зони - ключово важен фактор за разумното използване на природните богатства и устойчивото развитие на съответния регион.

По време на семинара ще бъде представена специално изработена книга - ръководство за учителя природолюбител „Господарите на небето”. Тя е съставена от четири глави, всяка от които е насочена към формирането на екологично и устойчиво мислене на подрастващите. Към печатното издание има и интерактивен компакт диск с допълнителна информация, а всички образователните материали са създадени с единствена цел да подпомагат класните и извънкласните занимания на преподавателите по природни науки и всички други, които обичат и ценят красивата българска природа.

Основен лектор ще бъде г-н Бари Купър от Великобритания – експерт с 30 годишен опит в сферата на природозащитното образование и устойчивото използване на природните ресурси.

Семинарът в гр. Враца се провежда със съдействието на РИО гр. Враца и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”.