ДПП „Врачански Балкан“ ще представи резултати по проект за опазване и възстановяване на природни местообитания

  06-03-2014

Дирекцията на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира заключителна пресконференция по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ по програма LIFE+. Тя ще се състои на 11.03.2014 г., вторник, от 11:00 ч., в природозащитен център „Натура”.

Експерт от ДПП „Врачански Балкан” ще представи дейностите, извършени на територията на парка и постигнатите резултати. Сред тях са: премахване на чуждите дървесни и растителни видове, възстановяване и опазване на природни местообитания чрез залесяване с местни видове, почистване на парковата територия и поставяне на специализирана инфраструктура.

Проектът се изпълнява по програма LIFE+ (2007-2013) и е на обща стойност 1 236 834 евро. Съфинансирането от Европейския съюз възлиза на 615 199 евро, а останалата част от Изпълнителна агенция по горите. Той стартира януари 2010 г. и е с продължителност 4 години.