Представяне на сборник Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан”- 2 част

  11-06-2019

   На 11.06.2019 г. в семинарната зала на Националният природонаучният музей в София официално бе представена втората част от “Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан”.
Сборникът е съвместно издание на списание ZooNotes и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". На събитието присъстваха инж. Николай Ненчев, директор на ДПП „Врачански Балкан”, проф. д.б.н Димитър Бечев и доцент д.б.н. Дилян Георгиев, редактори на изданието, както и авторите на статиите и представители на научни институции.

    В първата и втората част на изданието са включени данни за 2290 вида животни от Природен парк Врачански Балкан и още 81вида от Врачанска планина, извън границите на парка. От тях 348 вида са нови за парка и планината, а 354 вида са с консервационна значимост. В двете части на изданието са включени общо 37 статии от 47 български автори и трима чуждестранни.

    Издаването на сборника се финансира от Изпълнителна агенция по горите - гр. София. Електронна версия на двете части са достъпни на сайта на ДПП "Врачански Балкан" в секция Библиотека, раздел Научни доклади.