Наблюдение на белоглави лешояди

  04-09-2017

На 2.09.2017 г. по случай Международния ден на лешоядите бе проведена познавателна екскурзия за наблюдение на белоглавите лешояди в Природен парк „Врачански Балкан“. В екскурзията се включиха 10 човека, които с помощта на бинокли и зрителна тръба имаха шанса да наблюдават 20 белоглави лешояда в района на адаптационната волиера и площадката за подхранване над с. Долно Озирово.
По време на прехода посетителите се запознаха с любопитни факти за начина на хранене и гнездене при лешоядите, както и с негативните фактори за тяхното оцеляване.

Благодарение на усилията, които се полагат през последните 15 години в Природен парк „Врачански Балкан“ от Дирекцията на парка, Дружество за защита на хищните птици, СНЦ „Зелени Балкани“, Фонд за дивата флора и фауна популацията белоглавите лешояди беше възстановена и към момента тя наброява 50 птици.

При проведени наблюдения през началото на месец август тази година бяха установени общо 13 двойки, от които 8 двойки успешно отгледаха по едно малко.

През последните три години нараства броя на успешно гнездящите двойки в района: през 2015 г. 1 двойка.; 2016 г.- 4 двойки.; 2017 г.- 8 двойки. В момента се наблюдават и новосформиращи се двойки, което дава надежда за продължаване на възходящата тенденция при гнезденето на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“.

снимка: Георги Стоянов