Изолиране на опасни стълбове за белоглави лешояди

  09-04-2013

В началото на месец 04. 2013 г. бе извършено изолиране на 14 стълба от два електропровода в района на с. Долно Озирово (община Вършец, област Монтана). Това се наложи защото през последната година загинаха от инциденти с електричество 3 белоглави лешояда. Тези птици са внесени от Испания и Франция по международен проект LIFE 08/NAT/BG/278 изпълняван в България от Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП) в партньорство с Дирекция на ПП "Врачански Балкан". Целта на този проект е да бъде възстановен белоглавия лешояд, като гнездящ вид в Стара планина, чрез периодично освобождаване на птици в природата. Изолирането на опасните стълбове бе финансирано и извършено от ЧЕЗ със съдействието на ДЗХП. Чрез извършването на тази дейност ще бъдат предотвратени бъдещи фатални инциденти по тези електропроводи за белоглавите лешояди и други редки и защитени видове птици. Тази инициатива ще бъде продължена и през следващите месеци, когато ще бъдат изолирани още 6 стълба от друг опасен електропровод за белоглавите лешояди край с. Д. Озирово. Екипа на проекта изказва благодарност на ЧЕЗ за всичко, което направиха за разрешаването на този проблем!

информация и снимки: Георги Стоянов, ДЗХП