Залесяване в ПП "Врачански Балкан"

  11-04-2012

Започна пролетната кампания по залесяване, организирана от дирекцията на природен парк "Врачански Балкан". Тя е част от дейностите по проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори". Проектът се реализира благодарение на Изпълнителна агенция по горите и партньорството на международната природозащитна организация WWF.

Залесяването ще обхване 23 дка от територията на Държавно горско стопанство - Мездра в землището на с. Зверино. Като предварителна дейност, през есента на 2011 г. там беше извършена подготовка на почвата.

Видовете, използвани за залесяването са черна топола (Populus nigra) и бяла върба (Salix alba). 2500 фиданки са осигурени от Тополово стопанство "Пазарджик", които са партньори по проекта. През следващата година ще бъдат залесени 330 фиданки от вида елша (Alnus glutinosa). Тези видове са избрани с цел възстановяване на природно местообитание от крайречни гори.

До края на 2012 г. предстоят да бъдат извършени три отглеждания на новосъздадената култура с цел осигуряване на висок процент прихващане на фиданките, като се вземат под внимание неблагоприятните почвени условия на терена.

Тази година дейностите по залесяване съвпадат с годишната кампания по случай Седмицата на гората, която бе отбелязана на национално ниво в град Враца.