Обява за търг за хижа Пършевица и Дом на Алпиниста

  14-03-2012

На сайта на Министерството на икономиката и енергетиката е публикувана обява за търг за продажба на хижа Пършевица, прилежащия ски влек и Дом на Аплиниста. По-долу всички заинтересовани страни могат да видят текста на поканите за търга.

 

ТД "Веслец"-гр. Враца и „Турист - Враца" ЕООД, гр. Враца - в несъстоятелност
Дата       16.03.2012
Място       офиса на синдика в гр. София, ул. Ивайло № 23
Синдик       Веселин Луканов Банков
Дело номер, съд       т.д. 10/2010, Окръжен съд Враца
Длъжник       ТД "Веслец"-гр. Враца и „Турист - Враца" ЕООД, гр. Враца в несъстоятелност
Ред на продажбата       продажба по реда на чл.717а - 717е от ТЗ
Начин на продажбата       продажба на недвижими имоти и движими вещи
Приложения       Prilojenie_1.docPrilojenie_2.doc

ВЕСЕЛИН ЛУКАНОВ БАНКОВ - СИНДИК на ТД "Веслец"-гр. Враца /в несъстоятелност/, и „Турист - Враца" ЕООД /в несъстоятелност/ ОБЯВЯВА, че на 16.03.2012 год. от 12.00 часа, в офиса на синдика в гр. София, ул. Ивайло № 23, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.717а и сл. от Търговския закон на ОБОСОБЕНА ЧАСТ, а именно "Хижа Пършевица", включваща в себе си следните недвижими имоти и движими вещи:

1.Сграда „Хижа Пършевица", построен в местността „Пършевица", в Врачански Балкан изградена през 1961г със застроена площ от 305 кв.м. и РЗП 610 кв.м. заедно с инфраструктурата и комуникациите в едно с отсъпеното право на строеж и движими вещи съгласно приложение опис №1 Собственост на ТД „Веслец" при начална цена от 169 700.00 лева и

2.Снегоутъпкваща машина „Касбоер - пожарт", Ски влек „Тетрапом" с дължина 1100 метра, „Дески влек" с дължина 200 метра и движими вещи собственост на „Турист -Враца" ЕООД по приложение № 2 при начална цена от 12 800,00 лева

Всички желаещи да огледат (видят, прегледат) активите, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 15 до 17 часа през времетраенето на публичната продан след предварителна справка на тел.0887 246 185.

Наддавателни предложения се приемат на 16.03.2012 год., от 11.30 до 12.00часа, когато същите ще бъдат разгледани от Синдика и класирани от него в протокол по размера на предлаганата цена в присъствието на явилите се наддавачи.

Търгът се провежда като участниците подават в запечатан плик предлаганата от тях цена, на активите по точка 1 и по точка 2, изписана с цифри и думи, като представят и вносни бележки за платен депозит.

За участие в публичната продан всеки участник следва да внесе депозит в размер на 10 %-та от размера на първоначалната цена, а именно 16970,00 лева по особената сметка на синдика при „БанкаДСК" ЕАД - Враца, IB AN BG41STSA93000002741639, BIC STSABGSI ТД „Веслец" и 10 %-та от размера на първоначалната цена, а именно 1280,00 лева по особената сметка на синдика при „ОББ" АД - Враца, IB AN BG40UBBS81211010005819, BIC UBBSBGS! - „Турист - Враца" ЕООД

Депозитите ще бъдат приспаднати от дължимата от спечелилия участник сума, а на останалите участници - ще бъдат възстановени.

Одобрения купувач следва да внесе изцяло предложената от него цена най-късно до 21.03.2012 год. по особената сметка на Синдика.

ТД "Веслец"-гр. Враца и „Турист - Враца" ЕООД, гр. Враца - в несъстоятелност
Дата       16.03.2012
Място       офиса на синдика в гр. София, ул. Ивайло №23
Синдик       Веселин Луканов Банков
Дело номер, съд       т.д. 10/2010, Окръжен съд Враца
Длъжник       ТД "Веслец"-гр. Враца и „Турист - Враца" ЕООД, гр. Враца в несъстоятелност
Ред на продажбата       продажба по реда на чл.717а - 717е от ТЗ
Начин на продажбата       продажба на недвижими имоти и движими вещи
Приложения       Prilojenie_2.docPrilojenie_1.doc

 

ВЕСЕЛИН ЛУКАНОВ БАНКОВ - СИНДИК на ТД "Веслец"-гр. Враца /в несъстоятелност/, и „Турист - Враца" ЕООД /в несъстоятелност/ ОБЯВЯВА, че на 16.03.2012 год. от 11.30 часа, в офиса на синдика в гр. София, ул. Ивайло №23, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.717а и сл. от Търговския закон на ОБОСОБЕНА ЧАСТ, а именно "Дом на Алпиниста", включваща в себе си следните недвижими имоти и движими вещи:

1.Сграда „Дом на Алпиниста", построена в местността „Вратцата", имот №868004. г землището на гр. Враца с ЕКАТТЕ 12259 община Враца /който имот има съседи: ими №868003, имот № 000841, имот № 000855 и имот № 000865/, изградена през 1972г. със застроена площ от 536 кв.м. състоящ се от: I етаж машинно отделение и спални, туристическа кухня и столова и II етаж - спални заедно с инфраструктурата и комуникациите в едно с отстъпеното право на строеж и движими вещи съгласно приложение опис №1 Собственост на ТД „Веслец" при начална цена от 415 000,00 лева и

2. Движими вещи собственост на „Турист - Враца" ЕООД по приложение № 2 при начална цена от 412,00 лева

Всички желаещи да огледат (видят, прегледат) активите, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 15 до 17 часа през времетраенето на публичната продан след предварителна справка на тел.0887 246 185.

Наддавателни предложения се приемат на 16.03.2012 год., от 11.00 до 11.30 часа, когато същите ще бъдат разгледани от Синдика и класирани от него в протокол по размера на предлаганата цена в присъствието на явилите се наддавачи.

Търгът се провежда като участниците подават в запечатан плик предлаганата от тях цена, на активите по точка 1 и по точка 2, изписана с цифри и думи, като представят и вносни бележки за платен депозит.

За участие в публичната продан всеки участник следва да внесе депозит в размер на 10 %-та от размера на първоначалната цена, а именно 41500,00 лева по особената сметка на синдика при „БанкаДСК" ЕАД - Враца, IB AN BG41STSA93000002741639, BIC STSABGSF -ТД „Веслец" и 10 %-та от размера на първоначалната цена, а именно 42,00 лева по особената сметка на синдика при „ОББ" АД - Враца, IB AN BG40UBBS81211010005819, BIC UBBSBGSF - „Турист - Враца" ЕООД

Депозитите ще бъдат приспаднати от дължимата от спечелилия участник сума, а на останалите участници - ще бъдат възстановени.

Одобрения купувач следва да внесе изцяло предложената от него цена най-късно до 21.03.2012 год. по особената сметка на Синдика.