Нови информационни пунктове в Природен парк "Врачански Балкан"

  11-01-2013

През месец януари започна монтажа на 10 информационни пункта на територията на Природен парк "Врачански Балкан". Те ще бъдат поставени на централни места в населените места, разположени по периферията на парка, а именно в селата Згориград, Паволче, Челопек, Зверино, Оплетня, Лакатник, Дружево, Миланово, Долна Бяла Речка и Горно Озирово. Пунктовете са с модерен дизайн и представляват навеси, оборудвани с информационни панели и кът за отдих.
Информационни табели ще запознават туристите с биоразнообразието на природен парк "Врачански Балкан", историята, традициите и културно-историческите забележителности на съответното населено място. На всеки пункт ще има и подробна туристическа карта на Приорден парк "Врачански Балкан", с отбелязани на нея туристически и иинтерпретативни маршрути и природни забележителности.

Информационните пунктове за изработени по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”, Договор № DIR-5113326-C-005.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
http://ope.moew.government.bg/bg