Правителството прие План за управление на Природен парк "Врачански Балкан"

  14-10-2011

Правителството прие План за управление на Природен парк "Врачански Балкан", чиято цел е опазване на биологичното разнообразие в района, развитието на екологичния туризъм, опознаване на рекреационните дадености и перспективите за развитие и ползване. Това съобщи пресслужбата на кабинета.


На основата на анализ на състоянието на живата и неживата природа планът определя главните цели на управление, функционалното зониране на територията на парка със съответни режими на опазване, както и приоритетните дейности и проекти, които трябва да бъдат изпълнени през следващите години.
Основното му предназначение е да осигури запазване на карстов район с живописни пейзажи, разнообразни геоморфоложки забележителности, изключителна пещерна фауна, множество уникални
растителни и животински видове и местообитания, чрез съвременно управление на природния парк в съответствие с националните и международни изисквания.

Разработването на плана е възложено от Изпълнителната агенция по горите на "Агролеспроект" ЕООД и е с десетгодишен период на изпълнение.