Ученици ще събират семена от защитени видове

  25-06-2012

На 25 юни 2012 г. експерти от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” проведоха обучение на ученици от Природо-математическа гимназия „акад. Иван Ценов” Враца за разпознаване на девет консервационно значими видове растения (Горска съсънка, Люспесто изтравниче, Келереров центрантус, Ковачев зановец, Жълт крем, Алпийско плюскавиче, Велчево, Казашка хвойна и Обикновен тис ). В рамките на няколко последователни теренни излета, учениците заедно с експерти от Дирекцията ще извършат събиране на семена, които са предназначени за изградената семенна банка в Многофункционален център за ключови консервационни дейности „Горски дом”. Освен с биологията на видовете бъдещите доброволци бяха запознати с основните правила за събиране на семенен материал, както и правилата за безопасност за движение в планината. Целта на инициативата е изграждане на доброволческа мрежа от младежи от Община Враца, които активно да бъдат включвани в екологични и природозащитни дейности на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. 
Обучението се осъществява в рамките на проект “Горски дом - създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан", финансиран по Оперативна програма Околна Среда 2007-2013.