Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" се включва в проект за опазването на редки и застрашени растителни и дървесни видове

  12-08-2011

На 11 август 2011 г. на пресконференция в Природозащитен център "Натура" бе представен проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”, който се финансира по програма LIFE+ на Европейския съюз . Целта на проекта е опазването и възстановяването на редки и застрашени растителни и дървесни видове в 10 природни парка, един от които е и Природен парк „Врачански Балкан".

В рамките на проекта ще бъдат възстановени крайречни местообитания, местообитания, характерни за влажни зони, както и други горски местообитания. Ще бъдат поставени над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др. Ще се създаде маточник за местни тополови видове. Ще бъдат възстановени 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, рилска иглика и ревен.

Проектът включва още премахване на чужди растителни видове, засаждане на местни растителни и храстови видове. Ще бъде изградена туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ще се ограничи достъпът на автомобили, ще се премахнат отпадъци. Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба. 

Общественият контрол върху проекта ще се осъществява от надзорен съвет, в който ще бъдат поканени представители на министерствата на земеделието и околната среда, природозащитни неправителствени организации, БАН и медии.