Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” започва изпълнението нов проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.

  17-08-2012

На 16 август 2012 г. в Природозащитен център Натура бе представен проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” , който ще бъде изпълняван от Дирекция на ПП „Врачански Балкан” през следващите 3 години.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 4 533 937,85 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия. Проектът ще се осъществява до края на 2014 година.
Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:
• Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
• Посетителска инфраструктура и капитално строителство
• Интерпретация и образователни програми
• Планиране и оптимизация на управлението
С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими местообитания и видове – европейски лалугер, египетски лешояд и планински кеклик.

В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена нова туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат изградени нови еко и вело пътеки, 10 информационни пункта, посетителска инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд, 4 посетителски центъра в Долно Озирово, Лакатник, Лютиброд и Враца. В рамките на проекта ще бъде и извършена реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол.

Наред с посетителската инфраструктура ще бъде изградена интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове на територията на парка.
В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови експозиции в Природозащитен център "НАТУРА" както и образователни програмни пакети и видео материали за биоразнообразието в ПП „Врачански Балкан”. В рамките на проекта ще се организират традиционни специални събития и подкрепят редица местни инициативи. Ще бъдат разработени и отпечатани многоезични печатни и рекламни материали.