Обществено обсъждане на планове за действие за два критично застрашени растителни вида на територията на ПП "Врачански Балкан"

  29-05-2013

На 27 май 2013 г. в Природозащитен център „Натура” бе проведено обществено обсъждане на прокто-плановете за действие за растителните видове Келереров центрантус и Люспесто изтравниче. Плановете са изготвени в рамките на проект „Разработване на Планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България” с № 5103020-29-672, съгласно договор №5103020-С-020 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” между Министерство на околната среда и водите и Клуб Приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, и Сдружение с нестопанска цел „Пирин Про Консулт”, съгласно одобрено задание от МОСВ.

Двете растения са критично застрашени видове от флората на България, които имат установени находища на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. На общественото обсъждане присъстваха представители на Областна администрация Враца, РИОСВ Враца, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, Регионален природонаучен музей Пловдив, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” както и експертите разработили плановете за действие. След отразяването на забележките и коментарите проекто плановете ще бъдат внесени за съгласуване в Министерство на околната среда и водите.

Плановете за действие съдържат информация за биологичните особености на видовете, тяхното разпространение, състоянието на популациите, данни за заплахи и лимитиращи фактори, както и възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията им, бюджет и график за реализиране на дейностите по тяхното опазване. Плановете за действие се изготвят за 10 годинишен период съгласно НАРЕДБА № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове.