ДПП „Врачански Балкан” ще представи изложба на редки растения в природните парковете на България

  17-02-2014

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите ще представи фотоизложба за възстановяване на горски местообитания и редки растения в природните парковете на България. Тя ще бъде открита на 18.02.2014 г., вторник, в Природозащитен център „Натура” гр. Враца от 14.00 ч. Експозицията включва 12 фототабла със снимки и информация за извършените дейности по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”. Обхваща природните паркове: „Българка”, „Златни пясъци”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”, „Сините камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”.
Проектът е пилотен и дава възможност за създаване и демонстрация на добри практики за опазване и възстановяване на природни местообитания от Натура 2000 в страната. Той е с продължителност 4 години (януари 2010 г. – юни 2014 г.) и е на стойност 1,236 милиона евро. Дейностите се реализират от Изпълнителна агенция по горите, десет Дирекции на природни паркове и WWF. Те се съфинансират по програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз. В рамките на предвидените мероприятия по него до момента в ПП „Врачански Балкан” са залесени 2 500 броя фиданки от вида черна топола и бяла върба на площ от 23 декара на територията на Държавно горско стопанство – Мездра. През настоящата година се предвижда залесяване на още 330 фиданки от вида черна елша.