"Първа копка" за Младежки интерпретационен еколагер – с. Очин дол

  24-04-2015

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира церемония „Първа копка” - реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер – с. Очин дол, който е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Номер на договора: DIR-5113326-C-005, Номер на проекта: DIR-5113326-10-108.


Церемонията ще се състои от 11.00 ч. на 29.04.2015 г. в с. Очин дол.