Среща на заинтересовани страни по проект Life +

  10-09-2011

На 9 септември 2011 г. в залата на Ловно-рибарско дружество - гр.Враца бе организирана среща със заинтересованите страни по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” . На срещата присъстваха представители на ДПП „Врачански Балкан, ЛРД – Мездра, ЛРД Враца, ДГС – гр. Враца, ДГС – гр. Мездра и представители на НПО от региона. Инж. Даниела Стоева изнесе презентация за извършените до момента  дейности, както и за предстоящите инициативи до края на годината. След срещата бе организирана дискусия за възможностите за сътрудичество с местната общност с оглед на опазване на биоразнообразието в региона.

Проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” LIFE08 NAT/BG/000281 се осъществява със съдействието на програма LIFE на Европейския съюз