Временно спиране на проект

  25-02-2021

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца" е временно спрян. Проектът ще стартира при отпадане на горепосочените обстоятелства.