Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ с нов трансграничен проект

  26-07-2019

На 26 юли 2019 в пресцентъра на БТА гр. Враца беше проведена пресконференция по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019.

Проектът е насочен към двете най-големи защитени територии в трансграничния район - българският Природен парк „Врачански Балкан” - обявен 1989 год. с площ 28 803,9 ха. и румънският Природен парк „Железни Врата” с обща площ от 115 655 хектара, обявен през 2000 г. Двата парка съхраняват уникално биологично и ландшафтно разнообразие и са сред най-значимите Натура 2000 зони в своите страни.

Обща цел на проекта е насърчаване на съвместно устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на двата природни парка, чрез диверсифициране на туристическото предлагане и развитие на туризъм, базиран на културното и природно наследство.

В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат дигитализирани всички значими обекти на природното и културното наследство в двата парка – крепости, църкви, манастири, скални феномени, пещери, интерпретативни маршрути, които също ще бъдат 3Д визуализирани.

В посетителските центрове на двата парка ще бъдат оборудвани и обзаведени съвременни демонстационни дигитални зали, в които ще могат да се експонират цифровизираните обекти. Съвременните технологии ще позволяват „полет” над парковете, „разглеждане” на интересни ландшафти, избиране и „посещение” на конкретни обекти от културното и природно наследство във виртуална реалност, „разходка” по конкретен туристически маршрут и др.

Ще бъде създаден иновативен дигитален уеб-портал с виртуална видео разходка из природни и културни обекти в двата парка, виртуална изложба на музеите от областта, база данни с дигитализирани експонати, представяне на традициите и обичаите на хората от трансграничния регион. Към портала ще има възможности за сваляне на приложение за 3Д заснемане за мобилни устройства и възможности за качване на цифровизирани 3Д изображения.

На базата на всичко това ще бъде разработен и внедрен уникален туристически продукт, конкурентен, допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма. При разработването и внедряването на туристическия продукт ще бъдат разработени 4 културно-туристически маршрута в съчетание с природни обекти, които също ще бъдат 3Д дигитализирани и експонирани в залите и уеб-портала.

Потенциалните туристи от двете страни на границата ще получат уникалната възможност да добият пълна представа за туристическите атракции в двата парка, да ги сглобяват и комбинират. Продуктът ще бъде интегриран с други видове туризъм в по-широкия териториален контекст: екологичен, спортен, поклоннически, ваканционен, летен, събитиен.

Стойност на финансиране от ЕС: 356 472,52 Евро. Обща стойност на проекта: 419 379, 44 евро.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-А Румъния – България и ще се реализира в партньорство с Дирекция на природен парк „Железни врата“ – Република Румъния.

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено неговите автори.