Международна научно-практическа конференция за планински кеклик във Враца

  27-02-2023

    На 24 февруари 2023 г. в Природозщитен център Натура, Враца се проведе Международна научно-практическа конференция на тема "Подобряване на състоянието на популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca), предмет на опазване в защитена зона за птиците BG0002053 "Врачански Балкан". На конференцията присъстваха представители от Национален парк Джердаб (Сърбия), РИОСВ Враца, Северозападно държавно предприятие Враца, Ловно-рибарско сдружение Враца, Сдружение "Зелени Балкани", Търговско-промишлена палата Враца и др. 

    На конференцията бяха отчетени резултатите на Дирекция на ПП "Врачански Балкан" при изпълнението на дейности свързани с подобряване на състоянието на популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca) на територията на Парка. Доклади и данни за вида бяха изнесени и от СНЦ Зелени Балкани и Национален парк Джердаб.

   Конференцията се реализира в рамките на проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан” - BG16M1OP002-3.007-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.