Полезни връзки

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Природен Парк Русенски лом

Природен Парк Странджа

Природен Парк Персина

Природен Парк Шуменско плато

Природен парк Българка

Природен Парк Златни пясъци

Природен Парк Витоша

Природен Парк Сините камъни

Природен Парк Рилски манастир

Природен Парк Беласица

Информация за природните паркове в България


БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

Национален Парк "Рила"

Национален Парк "Централен Балкан"

Национален Парк "Пирин"


ПРИРОДОЗАЩИТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Повече информация за нормативната база можете да потърсите на страницата на МОСВ и в :
ЗАКОН за защитените територии
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за биологичното разнообразие
ЗАКОН за лечебните растения
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания (Бернска)
КОНВЕНЦИЯ за биологичното разнообразие
КОНВЕНЦИЯ за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска)
КОНВЕНЦИЯ по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
КОНВЕНЦИЯ по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО)

ПСС
БТС
Блулинк
Българско дружество за защита на птиците
Зелени Балкани
Коалииция да остане природа в България 
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ)

 


МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

• Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси, IUCN
• Световен екологичен фонд, GEF
• Световен фонд за опазване на природата, WWF
• Програма за околна среда на обединените нации
• Регионален екологичен център за централна и източна Европа
• Пан Паркове
• Грийнпийс
• Глобален природен фонд
• Световно наследство, UNESCO
• Човек и биосфера, UNESCO
• Европейски център за опазване на природата