Отбелязване на 21 май- Европейски ден на Натура 2000

  16-05-2019

 

   Във връзка с отбелязването на Европейския ден на Натура 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" съвместно със Сдружение "Зелени Балкани" организират посещение на волиерата на белоглавите лешояди в с. Долно Озирово. Инициативата ще се състои на 23 май (четвъртък) с ученици от клуб "Екология, защитени територии, околна среда и здраве" към СУ "Отец Паисий", с ръководител инж. Георги Антонов, които ще преминат по тематичната еко пътека "Белоглавият лешояд в ПП "Врачански Балкан" и ще вземат участие в различни игри и задачи свързани с екологичната мрежа Натура 2000.

   Деня на НАТУРА 2000 е обявен официално на 21 май, когато са одобрени Директивата за местообитанията и Програма LIFE на ЕС. Целта на деня е да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на информационни кампании, като днес те обхващат цяла Европа.


 Накратко за мрежата

Днес Натура 2000 е изградена от над 27 000 защитени зони и успешно допринася за опазването на уникалното природно богатство на Европа. Заема 18 % от сушата страните от Европейския съюз и почти 6 % от морските територии – представлява най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света и е убежище за най-ценните и застрашени видове и местообитания.

"Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. Площта на Натура 2000 за всяка страна се определя съгласно богатството на биологичното ѝ разнообразие и съхранеността на екосистемите. България е една от страните в Европа с най-голямо биоразнообразие. Това се дължи от една страна на географското ни разположение и разнообразния релеф, а от друга – на отношението към природата, което народа ни е имал в досегашното ни историческо развитие.