Образователни дейности за Натура 2000 в гр. Враца

  24-11-2021

 На 23 и 24 ноември 2021 г. експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха две занимания с ученици от НУ "Софроний Врачански" и СУ „Христо Ботев“ гр.Враца. В тях участваха общо 36 ученика от 3 и4 клас с ръководители Светла Пойчева и Мая Петрова. Чрез информационни игри децата се запознаха с европейската екологична мрежа Натура 2000 и защитените зони в община Враца. Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха какви ползи, заплахи и възможности предоставят различните защитени местообитания, както и последиците за човека от евентуалното им унищожаване. Интерактивните игри насочиха вниманието на учениците към различни видове защитени птици и горски животни, които се срещат в зоните близо до тях. На 24 ноември беше проведен и пленер в СУ "Христо Ботев" по време на който децата имаха за задача да нарисуват местообитанието, което най-много ги вдъхновява. В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.