Стартира проект за развитие на устойчив бизнес в ПП "Врачански Балкан"

  20-02-2013

Природен парк „Врачански Балкан” е една от целевите територии, където ще се реализират дейности за устойчив бизнес по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Общата цел на проекта е да се направи връзка между запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и засилено участие на обществеността.

Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка е съфинансирането от българските партньори. Проектът ще се изпълнява в района на Централна и Западна Стара планина и обединява усилията на 11 партньорски организации: четири швейцарски (Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята – Швейцария/, REDD, BirdLife Switzerland (SVS)), и седем български партньори (Фондация „Биоселена“ за биологично земеделие, Развъдна асоциация за местни породи овце, Асоциацията на Парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Българското дружество за защита на птиците).

Партньорите по проекта са си поставили амбициозната задача да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на България.


Основните дейности включват:

  • Прилагане на най-малко три схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез което ще се запазят 15 000 хектара ценни природни местообитания;
  • Качествени храни, произведени в рамките на проекта да бъдат предлагани на фермерски пазари в София, Монтана, Троян и Карлово;
  • Най-малко 30 ферми от района на проекта, които произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, мед и др.) да бъдат подпомогнати;
  • Пет местни бизнеса, които използват устойчиво местните ресурси, без да вредят на природата да бъдат подкрепени финансово;
  • Опазването на 27 български редки местни породи чрез създаване на ДНК лаборатория, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи и да подобри схемата за тяхното субсидиране;
  • Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, създадени в хода на проекта, по време на националните и регионални промоционални събития;
  • Най-малко 5000 деца и младежи да бъдат обучени в новосъздадената Детска природна академия – съвременен модел за интерактивно екологично образование и работа с деца на закрито и открито;

Успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна стойност могат да привлекат инвестиции от типа "2 в 1": осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители.

за повече информация: http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=198