Вече шест диви белоглави лешояди на волиерата във Врачански Балкан

  06-10-2010

Птиците са наблюдавани на 30ти септември 2010 да почиват на покрива на адаптационната волиера и да се хранят на площадката за изкуствено подхранване.

Групата белоглави лешояди е наблюдавана от Георги Стоянов и Георги Грозданов от Дружеството за защита на хищните птици. На 29ти септември на площадката за изкуствено подхранване са забелязани 5 диви белоглави лешояди. Те прекарват нощта в района, като на следващия ден към тях се присъединява шеста птица. Лешоядите се хранят от труповете на два коня, изхвърлени на площадката за изкуствено подхранване от екипа на ДЗХП, а някои дори почиват на покрива на волиерата. Наглед групата е съставена от птици на възраст между 0 и 4 години. Три от птиците нощуват в района, като по обяд, на 1ви октомври, лешоядите напускат района, набирайки голяма височина и отдалечавайки се на североизток.

Волиератавъв Врачански Балкан е една от четирите изградени по проекта LIFE08 NAT/BG/278 за реинтродукция на белоглавия лешояд по протежението на Стара планина от Зелени Балкани, Фонда за Дивата Флора и Фауна и Дружеството за защита на хищните птици.