2 февруари - Световен ден на влажните зони

  01-02-2011

 


           
На 2 февруари се отбелязва Световния ден на влажните зони. Той се чества официално от 1997 г. и се отбелязва на датата когато е подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). Членове на конвенцията са 154 страни в света като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение.
България е осмата страна, присъединила се към конвенцията на 24.01.1976 г., първоначално с четири влажни зони - резерватите Сребърна, Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. Влажните зони у нас са с международно значение и с обща площ 20306 хa.:
- Езеро „Сребърна”
 - Дуранкулашко езеро
 - Шабленско езеро
 - Комплекс „Беленски острови”
 - Поморийско езеро
 - Атанасовско езеро
 - Езеро „Вая”
 - Местността „Пода”
 - Комплекс „Ропотамо”
 - Остров „Ибиша”
 
Тези екосистеми приютяват както множество водолюбиви птици, така и много други животински и растителни видове. Някои от най-редките са световно застрашените къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, тръноопашата потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска и морски орел, както и редица защитени растения: бяла и жълта водна лилия, четирилистна марсилея, дяволски орех, алдрованда и блатно кокиче. Влажните зони формират местообитания с европейска значимост, сред които са лонгозните гори, някои бракични езера и крайбрежни лагуни, както и някои заливни ливади.
Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.
Влажните зони са ресурс с голяма икономическа и научна стойност. Една трета от населението на планетата се изхранва благодарение на тях, затова и основната мисия на конвенцията е опазване и разумно използване на влажните зони чрез национални действия и международно сътрудничество.
 
*Какво е влажна зона?
Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода.