Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

  01-08-2023

 На 28.07.2023 г., РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ проведоха публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, в изпълнение на разпоредбите на Закона за защитените територии. В събитието взеха участие организации свързани с опазването на околната среда, представители на местните администрации и населените места, на чиято територия се намира природния парк.

На срещата бяха представени изпълнените през 10 годишния период на действие на ПУ проекти и целите, към които са насочени, както и конкретни постигнати резултати от реализираните дейности. Основните приоритети, по които беше докладвано от страна на ДПП „Врачански Балкан“ са: Научни изследвания; Опазване на популациите на редки и застрашени видове; Мониторинг на биоразнообразието; Паркова инфраструктура и създаване на условия за развитие на туризъм.

Източник на новината: https://riosv.vracakarst.com/bg/provedeno-e-publichno-obsazhdane-na-izpalnenieto-na-plana-za-upravlenie-na-priroden-park-vrachanski-balkan-/