Стартира проект за възстановяване на популацията на белоглавия лешояд в Природен парк Врачански Балкан

  20-04-2010

На 15 април в хотел „Света София”, в София, бе открит проект „Завръщане на лешоядите в България”. На откриването консулът на Испания г-н Хосе Луис Диес и г-н Димитър Стоев, началник на отдел „Защитени територии” към МОСВ подписаха протокол за сътрудничество между двете страни. Протоколът беше подписан с истинско перо от белоглав лешояд.

Популацията на белоглавите лешояди на Балканите е свързващо звено между популациите на този вид в Западна Европа, Африка и Азия. Ето защо основна цел на проекта е белоглавите лешояди отново да станат гнездящ вид в Стара планина. Проектът предвижда от Испания в България да бъдат внесени между 150 и 200 лешояда за период от 5 години. Те ще се отглеждат и аклиматизират във волиери на открито в Национален парк "Централен Балкан", Природен парк "Сините Камъни", Природен парк "Врачански Балкан" и Котленска планина. След период на аклиматизация в Природен парк "Врачански Балкан" ще бъдат освободени около 50 птици. В момента има изградена волиера над с. Долно Озирово, където ще бъдат настанявани птиците след тяхното внасяне от Испания.

Проектът също предвижда маркиране и проследяване на лешоядите с радио предаватели, проучвания и анализ на поведението на птиците, изграждане и поддържане на площадки за изкуствено подхранване, поставяне на изкуствени гнезда, създаване на хабитатни модели на лешоядите и на видове, с които те се хранят.

Сред основните цели на проекта е и гарантиране на най-добрите практики при консервацията на лешоядите в зоните от Натура 2000, както и създаване на положително отношение към птиците, чрез екотуризъм и природосъобразно земеделие.

Белоглавите лешояди са индикаторен вид за това дали едно място е подходящо за лешояди по принцип. Тяхната успешна реинтродукция в централната част на Балканския полуостров е първа стъпка за бъдещо връщане на по-редките черни и брадати лешояди.

Проектът се изпълнява със съдействието на Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската Общност. Финансирането по проекта възлиза на над 1 300 000 евро. Водещ партньор в проекта е СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора", асоцииран партньор е Фондът за дивата флора и фауна, а съфинансиране е осигурено от Франкфуртското зооложко дружество.