Иво Иванов

Образователно-квалификационни степени: Специалист „Машинен монтьор“, СПТУ „Мария Кюри“ Враца

 Общ трудов стаж: 25

Трудов стаж в системата на горите: 25

Заемани позиции: Шофьор – домакин към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: Шофьор – категория С, Технически сътрудник по проект Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чужди езици: руски