Мирослав Йошовски

Образователно-квалификационни степени: магистър инженер "Екология, опазване и възстановяване на природната среда", ЛТУ София

Общ трудов стаж: 22

Трудов стаж в системата на горите: 22

Заемани позиции: 1999-2003 - Помощник лесничей към Държавно лесничейство- Враца, 2003-2010 - Главен експерт в Областна дирекция земеделие Враца към Областна дирекция земеделие Враца , 2010 - 2015 Главен Директор на Главна Дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция земеделие Враца, 2015 до момента Старши горски инспектор към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: Участие в разработването и реализирането на проекти с външно европейско финансиране:
- проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
- проект CAMARO-D, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-
2020“
- проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав“

Чужди езици: английски