Даниела Борисова

Образователно-квалификационни степени: Магистър инженер "Екология, опазване и възстановяване на природната среда", ЛТУ София

Общ трудов стаж: 20

Трудов стаж в системата на горите: 19

Заемани позиции: 2001-2002 г. учител в Техникум по химическа промишленост, Враца; от 2002 г. до момента: експерт "Научна и консервационна дейност" към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: преминат курс “Media Training for Educators, Trainers and Youth Workers” организиранотy Olde Vechte Foundation, Холандия, преминат курс "Управление на защитени територии" към Асоциация на парковете 2015 и 2016, преминат курс за обучение „НПРД като инструмент за управление на природния капитал“, огранизиран от Дикон – АГРЕКО ООД, Участие в постерната сесия на Национална конференция „Биологично разнообразие и жизнена среда", Софийския университет "Св. Климент Охридски" под патронажа на Министъра на околната среда и водите на България.

публикации: 

- Valchev, V., Daniela Borisova, 2010, Study of Aquatic macrophytes in the wetlands on the territory of
Vrachanski Balkan Nature Park. Proc. Nat. Sci. Matica Srpska, 119, 77-87 Novia Sad
Vladimirov, V. & al. New floristric records in the Balkans, Daniella Borisova, Report 65-72, 2012,
Phytologia Balcanica. 18(3), Sofia, 342-345
 - Борисова, Д., К. Дончев, 2003.Флористични проучвания в Природен парк „Врачански Балкан",
Враца.
- Borisova, D., 2004. Typical Habitats of Wild Flora and Fauna in Vrachanski Balkan Natural Park,
Journal of Balkan Ecology, vol. 7, N-4, 2004.
- Tzonev, R., Marius Dimitrov, Sofia, Milan Chytry, Brno, Veska Roussakova, Dobromira Dimova,
Chavdar Gussev, Dimitar Pavlov, Vladimir Vulchev, Antonina Vitkova, Sofia, Georgi Gogushev,
Petrich, Ivailo Nikolov, Trojan, Daniela Borisova, Vratza, and Anna Ganeva, Sofia, 2006. Beech forests
communities in Bulgaria, Berlin-Stuttgart, June 14, Phytocenologia, 36(2): 247-279.
- Tzeno Petrov, Daniela Borisova, Velislava Spasova, Marin Kurtev, Svilen Cheshmedjiev and Petia
Vantseva. The White Stork (Cicona ciconia) in Vratsa District in 2004. The White Stork in Bulgaria, ІІ.
Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, Book 12, BSPB, Plovdiv, p. 101 –
111.

Чужди езици: Руски, английски