Цветелина Иванова

Образователно-квалификационни степени: Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика, Великотърновски университет “Св. Св.Кирил и Методий

Общ трудов стаж: 25

Трудов стаж в системата на горите: 25

Заемани позиции: от 1996 г. до момента Главен специалист Финанси, деловодство и човешки ресурси към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: 

- Обучение по водене на работни групи, конференции и семинари - Българо-Швейцарска програма по горите, Фондация СИЛВИКА, Бързия, 2004
- Мониторинг на проекти и системи за управление - Българо-Швейцарска програма по горите, Фондация СИЛВИКА, Бързия, 2004
- Обучение по организиране и поддържане на връзки с обществеността, обществено осведомяване и работа с медии; - Българо-Швейцарска програма по горите, Фондация СИЛВИКА, Бързия, 2004
- Технически сътрудник за съхранение на документите по проект Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чужди езици: руски и англиски