Федя Николов

 Образователно-квалификационни степени: магистър инженер " Горско стопанство" ЛТУ София, Висше образование - Магистър, Специалност „Счетоводство и контрол“, Югозападен Университет “Неофит Рилски”

 

Общ трудов стаж: 35

Трудов стаж в системата на горите: 25

Заемани позиции:1988-1992 - Организатор по охрана на дивеча и рибата към Ловно–рибарско дружество Враца, 1992-1996 - Старши лесничей към ДГС Враца, 1996 - 2004 - Гл. специалист към ДПП Врачански Балкан, 2004 - 2006 - Инженер лесовъд към ЕТ ”Албена Николова”, 2006-2009 специалист към ДПП "Врачански Балкан, 2009-2010 управител на “Феник”ЕООД, от 2011 -2018 Частен лесовъд, от 2018 до момента гл специалист "Опазване и контрол към ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: участие в проект „Храмът на родовата памет“ - Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ - село Миланово, община Своге по програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., и в проект„Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чужди езици: англйски и руски