Нели Кацарска

Образователно-квалификационни степени: магистър  по соц. икон. информация, СА "Д. А Ценов", Свищов

Общ трудов стаж: 35

Трудов стаж в системата на горите: 5

Заемани позиции:

 01/07/2016–До сега Главен счетоводител, ДПП Врачански Балкан, Враца (България)
12/02/2013–01/07/2016 Счетоводител, като СОЛ
07/03/2013–13/02/2014 Счетоводител, "Бюти фейс" ЕООД, София (България)
08/12/2005–07/03/2013 Фин. счетоводен специалист, "Нифе" ЕООД, Враца (България)
01/04/2003–07/12/2005 Фин. счетоводен специалист, "Георгиеви" ЕООД, Враца (България)
01/10/2002–01/04/2003 Фин. счетоводен специалист, Георги Любомиров Георгиев-СОЛ, Враца (България)
01/04/1999–23/09/1999 Главен счетоводител, ЕТ "Металкомерс", Враца (България)
04/01/1999–01/04/1999 Главен счетоводител, "Химпродукт " ООД, Враца (България)
01/11/1994–05/03/1998 Счетоводител, Банка ПИМБ АД, София (България)
01/10/1993–01/11/1994 Касиер, Банка ПИМБ АД, София (България)
12/11/1986–27/08/1987 Инспектор по кредита, Българска Народна Банка, Видин (България)
25/09/1985–12/11/1986 Банков валутен касиер, Българска Народна Банка, Видин (България)

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

-изготвяне индивидуален сметкоплан, обработка ежемесечни първични документи за приходи и разходи, завеждане на ДМА, амортизации, ведомости, осигуровки, подаване данни към НАП,
НОИ, изготвяне и заверка на ГФО;
-разработване на бюджети, управление на средства по европейски проекти;

Чужди езици: руски, английски