Николай Ненчев

Образователно-квалификационни степени: магистър инженер "Горско стопанство, екология и опазване на околната среда", ЛТУ София, Мениджър по устойчиво използване на природните ресурси, Лесотехнически университет, Химико-технологичен и Минно-геоложки университети

Общ трудов стаж: 33

Трудов стаж в системата на горите: 33

Заемани позиции: 1988-1991 Проектант – филиал Бургас към Институт за проучване и проектиране “Агролеспроект” - София, 1991-1996 Главен лесничей, зам. директор и и.д. директор на Държавно лесничейство Враца към Национално управлени по горите към МЗГ - София от 1996 до момента дитектор на ДПП "Врачански Балкан"

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.: 

Участие в над 10 международни специализации, конференции и семинари на теми свързани с опазване на природната среда, защитени територии, европейско законодателство и устойчив туризъм в Германия, Франция, Испания, Белгия, Румъния и др.

 -Академия на науките - Бон, Германия, о. Рюген, о. Вилм, септември 2001 год. - устойчиво управление на природните ресурси;

- Мадрид, Испания, януари 2002 год. участие в Международна туристическа борса FITUR, научна конференция и връчване на награда;

- Шамбери, Франция и Национален парк Ваноаз, март 2002 год. управление на защитени територии в европейските планини;
- Шамбери, Франция, март-април 2002 год. -IV международна конференция на защитенитетеритории от европейските планини;
- Национален парк Севени, Франция, юни 2003 год. - обучение управление на природни паркове;
- Провинция Хесен - Германия, септември 2004 год. обучение управление на природни паркове;
- Виена, Австрия, WWF, септември 2005 год. - обучение управление на природните паркове на Австрия;
- Брюксел, Белгия, август 2006 год. - обучение управление на защитени територии;
- Национален парк Буила - Вантурарица, Руммъния, октомври, 2007 год. обучение Натура 2000.
- Участие като лектор в семинари и обучения по устойчиво управление на зrщитени територии, развитие на екотуризъм, европейско природозащитно законодателство и др. - Копривщица, Видин, Габрово, Широка лъка, Луковит,
- София, Петрич, Гоце Делчев, Банско, Струмяни, Ниш - Сърбия, Пирот - Сърбия, Крайова - Румъния, Коларово и др.

Членство

- Членство в професионални сдружения: Сдружение "Ловно-рибарско дружество - Враца" председател на УС от 1996 год. продължава.
- Член на УС на НЛРС - СЛРБ от 2016 год. - продължава.

Награди /на ДПП "Врачански Балкан"/

- 27 международна награда за туризъм - Мадрид FITUR 2002 год., Първа награда за иновационен проект

 -Национален форум "Екотуризъм, планини и защитени територии - 2002 год.,
- Регионална награда "Златен патладжан" - 2000 год. - За принос в изграждане облика на гр. Враца;
- Участие в работни групи за изработване на Национална стратегия и план за действие за екотуризъм, Регионална стратегия за екотуризъм, План за регионално развитие на Област Враца, Стратегия за развитие на туризма на Област Враца, Програма за развитие на туризма на Община Враца и регионален план за развитие на Северозападен раион за планиране и др.

Участие в Европейски и национални проекти:

 • Изграждане на център за сувенири и изделия, дело на местни майстори "От  нас -та по света" с. Паволче - 2002 год. 
 • Изграждане на тренинг пътека "В света на екологията"- 2003 год.
 • Проект: Село Лютиброд- чисто, китно, работливо"- 2003 год.
 • Проект: Гората - място за живот и прием - 2005 год.
 • Проект: Създаване на пилотна система за младежки туризъм между Република Румъния и Северозападна България - 2005 год. Програма ФАР -ТГС;
 • Участие в проект на Фламандското правителство - Р. Белгия - БУЛГАНАТ по GIS базирани технологии за ПП "Врачански Балкан" - 2006 год.
 • Проект: Между Приятели и добри съседи - Развитие на младежки туризъм между Северозападна България и Репубика Румъния - 2007 год. Програма ФАР - ТГС;
 • Проект: Стъпка напред - създаване на капацитет и механизми за включване на местните общности в процеса на управление на Природен парк «Врачански Балкан» - 2007 год. Програма ФАР;
 • Проект: PARKS AND ECONOMICS, INTERREG - 111 В - CADSES - 2007 год.
 • Проект: Изграждане на мултифункционален център за ключови природозащитни дейности - "NATURA 2000" - 2008 год. Програма ФАР;
 • Проект: "Горски дом - изграждане на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан" - 2009 -2012 - финансиран от ОПОС 2007-2013;
 • Проект: Изпълнение на дейности по устройство и управление на ПП "Врачански Балкан" - 2012-2015 - финансиран от ОПОС.2007 - 2013 год .
 • Подобряване прирозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк "Врачански Балкан" - ОПОС 2014-2020 год. 
 • Creating ап innovative and integrated cгoss-border tourist pгoduct between "Vrachanski Balkan" and "Iron Gate" natural parks - ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България 2014 - 2020 г.