Безгръбначни

Безгръбначни

 

Общо за територията на парка са установени 1231 вида безгръбначни животни, като степента на проученост е определена като слаба предвид общото богатство на групите, благоприятните условия, разнообразните местообитания и липсата на целенасочени проучвания. Ендемичните видове общо 58 вида от които 28 балкански и 18 вида са локални ендемити. Основната причина за големия брой ендемити е наличието на богата подземна фауна. Ендемичният комплекс от видове придава висока степен на уникалност на фауната във Врачанска планина. 

    На територията на Природен парк Врачански Балкан са открити и проучени над 500 пещери и пропасти, които са уникални със своята пещерна фауна. От всичките пещерни видове открити тук: 17 са индикатори, 37 са български ендемити, 28 са балкански ендемити, 36 са редки и 9 са северно-егеидни и палео-егеидни реликти. С голямо зоогеографско значение е факта, че Врачанска планина е еволюционен център на ендемичния род Pheggomizetes (бръмбари-светломразци).     

    Поради голямото видово разнообразие, високото ниво на локален и регионален ендемизъм, както и силната уязвимост от антропогенна намеса, опазването на пещерната безгръбначна фауна на територията на резервата и на парка, като цяло е от изключително значение.
   

    Природен парк „Врачански Балкан” е един от Важните райони за пеперуди в България.