Бозайници

По отношение на бозайната фауна Природен парк „Врачански Балкан” се отличава с относително голямо видово богатство, което може да се обясни с височинния градиент и най-вече с наличието на разнообразни местообитания: влажни и сухи широколистни гори, скални разкрития, карстови терени, ливади, пасища, крайбрежия на реки и др. От общо 36 вида бозайници, 9 са защитени на национално ниво (Червена книга на България, Закон за биологично разнообразие), 20 на европейско и 9 на световно ниво, някои от които са: горски сънливец, белогръд таралеж, язовец, видра, черен пор, дива котка, сърна и др.
Високата степен на окарстеност на Врачански Балкан, както и наличието на добра хранителна база от насекоми предполагат богатството на прилепната фауна. На територията на парка се намират част от най-забележителните прилепни пещери в България. Непещерните видове прилепи могат да бъдат наблюдавани в постройки, скални струпвания и др. Старите широколистни гори на парка са най-важното местообитание на редките Бехщайнов нощник и Широкоух прилеп. Досега на територията са установени 22 вида прилепи от общо 33 вида установени за България. От тях два вида са включени в Червената книга на България/1985, като редки; 20 вида са включени в “Червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата”(IUCN); Местообитанията на всички подковоноси са прироритетни за опазване според Приложение 2 на ЗБР. Защитени от Закона за опазване на биологичното разнообразие са 21 вида