Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”Приоритетна ос 3 : Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Програма: Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

Номер на договора: DIR-5113326-C-005

Номер на проекта: DIR-5113326-10-108

 Основни дейности:

• Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи


• Посетителска инфраструктура и капитално строителство


• Интерпретация и образователни програми


• Планиране и оптимизация на управлението


 Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева.

Период на изпълнение: юли 2012 - 31 октомври 2015

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

http://ope.moew.government.bg/bg


НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА


<< 1 2 >>