проект финансиран от Фламандското правителство – Р. Белгия БУЛГАНАТ

Фламандското правителство – Р. Белгия
БУЛГАНАТ

Място на изпълнение: ПП «Врачански Балкан» и ПП «Витоша»

Дейности:
•Информационна кампания по представяне на проекта;
•Обучение за работа с програмата ArcView.
•Изработване на цифров модел на парковата територия – начин на ползване и видове собственост

Период на реализация:
01.10.2005-30.11.2006