„Извършване на услуга по реколонизация на Европейски лалугер - хващане, пренос, разселване”