Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца.

 

                                                                                      

Име на проекта: Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца.

Процедура: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Приоритетна ос: НАТУРА 2000 и биоразнообразие,
Процедура: Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България BG16M1OP002-3.019

Обща цел:
Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в област Враца, чрез планиране, организиране и провеждане на регионална информационна кампания.
Конкретни цели:
1. Изграждане и развитие на капацитет, знания и умения на заинтересованите страни от общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман за използване на възможностите на Натура 2000 зоните за планиране и организиране на икономически дейности.
2. Повишаване на информираността, задържане на интереса и стимулиране на гражданското участие на широката общественост от област Враца в инициативи свързани с мрежата Натура 2000 и конкретните защитени зони в четирите целеви общини и създаване на условия за осмислянето на ролята на мрежата в развитието на местните общности.

Резюме:
Проектното предложение е насочено към организирането и провеждането на информационна кампания за възможностите на Натура 2000 зоните на територията на област Враца. На базата на предварителни анализи за провеждане на кампанията са определени общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман. Предвидена е дейност по организиране и планиране на кампанията, създаване на медийни партньорства с телевизия, радио и сайт с регионално покритие и провеждане на експедиентско пътуване с медийните партньори. Предвидено е изработване на информационни и рекламни материали за съответните целеви групи, както и доставка на оборудване за провеждането на кампанията. След предварителни анализи самата кампания е насочена към три големи целеви групи - заинтересовани страни, ученици и широка общественост, като са определени комуникационни канали и предвидени дейности за задоволяване на техните потребности. В рамките на кампанията са предвидени информационни срещи и обучения със заинтересованите страни по общини на теми: възможностите на Натура 2000, добри практики и бизнес модели и начини на участие в планирането и управлението на мрежата. Предвидени са специални събития с ученици на различни възрасти - информационни игри, пленери и образователни програми с по-големите. Ключова дейност е и работа с широката общественост, чрез участие в традиционни масови прояви в съответната община. При изпълнението на проекта ще бъде максимално използван целия капацитет на ДПП "Врачански Балкан" - човешки ресурси, опит в подобни проекти, голяма материално-техническа база и широки контакти на регионално ниво. В резултат от проекта ще бъдат проведени над 30 събития, направени над 100 публикации и в кампанията ще бъдат обхванати минимум 10 хиляди човека. Като краен резултат ще бъда създаден капацитет в заинтересованите страни за мрежата и нейните възможности и в крайна сметка изградена и поддържана споделена визия за Натура 2000 в областта.

Дейности:
Дейност 1: Организиране и планиране на информационна кампания, свързана с Натура 2000 на територията на област Враца и медийно отразяване.
Дейност 2: Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за нуждите на кампанията.
Дейност 3: Организиране и провеждане на информационна кампания - информационни срещи със заинтересованите страни по общини.
Дейност 4: Организиране и провеждане на информационна кампания - Натура 2000 за деца и ученици.
Дейност 5: Организиране и провеждане на информационна кампания – широка общественост.
Дейност 6: Организация и управление на проекта. Дейности по информация и комуникация.
Дейност 7: Спомагателни дейности - подготовка на проектното предложение.

начало: 15 юли 2020

край: 10 декември 2022

Продължителност: 18 месеца

Стойност: 71 400 лв. от които 60 690.00 лв. европейско и 10 710.00 лв. е национално съфинансиране.

https://www.eufunds.bg/


Журналисти посещават защитени зони от Натура 2000