Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура2000 на територията на ПП Вр.Балкан

 

 

 

 

 

Програмa: Оперативна програма "Околна Среда 2014-2020

Приоритетна ос: НАТУРА2000 и биоразнообразие

Наименование на процедура
Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати

Код на процедура
BG16M1OP002-3.007

Име на проекта:  Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан"

Договор N: BG16M1OP002-3.007-0009-C01

Цел/и на проектното предложение

Обща цел:
Създаване на условия за подобряване природозащитното състояние на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, като част от защитени зони BG0002053 „Врачански Балкан” по директивата за птиците и BG0000166 „Врачански Балкан” по директивата за местообитанията от мрежата „Натура 2000“.
Конкретни цели:
1. Реализиране на консервационни инфраструктурни дейности, насочени към подобряване на природозащитното състояние на три вида птици – белоглав лешояд (Gyps fulvus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и Планински кеклик (Alectoris graeca graeca).
2. Реализиране на консервационни инфраструктурни дейности, насочени към подобряване на природозащитното състояние на два вида тритони Северен гребенест тритон (Triturus cristatus) и Южен гребенест тритон (Triturus karelinii).
3. Реализиране на консервационни дейности, насочени към подобряване на природозащитното състояние на местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition.
4. Реализиране на инфраструктурни дейности за косвени подобряване на природозащитното състояние на 6 прироритетни вида птици и 7 типа природни местообитания, чрез изграждане и подобряване на посетителска и др. инфраструктура.

Описание:

Проекта е насочен към подобряване природозащитното състояние на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване на територията на Природен парк „Врачански Балкан”, като част от защитени зони по директивата за птиците и местообитанията от мрежата „Натура 2000“. Предвидени са четири дейности свързани с преки мерки за опазване видове и местообитания. В рамките на проекта ще бъдат предприети действия за надграждане на предходни проекти за подпомагане на популациите на лешоядни видове - белоглав лешояд (Gyps fulvus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и Планински кеклик (Alectoris graeca graeca). За лешоядните видове ще бъдат ремонтирани волиери и площадка за подхранване, извършени проучвания, изградена нова площадка, доставено необходимо оборудване и осигурено подхранване.

За планинския кеклик ще бъде ремонтирана стара и изградена допълнителна инфраструктура и осигурено производство на птици чрез полусвободно отглеждане. Ще бъде разработане цялостна иновативна методология и технология за производство и разселване на птици от вида. През целия период на проекта и след това ще бъдат разселвани минимум 100 птици годишно.

Предвидени са преки мерки за възстановяване на състоянието на еутрофни езера и опазването на два вида тритони - Северен гребенест тритон (Triturus cristatus) и Южен гребенест тритон (Triturus karelinii). Местообитанието ще бъде почистено и оградено, а на водоемите ще бъдат изградени корита за водопой на животните.

Предвидени са преки мерки за обезопасяване на маршрути преминаващи през застрашени от туристически натиск приоритетни местообитания, поставяне на информационни табла и табели и др. Ще бъдат възстановени до 15 стари чешми и обезопасени до 150 стълба и 2 км. елпроводи на най-опасните за птиците места. Предвидена е дейност за организация, управление и публичност на проекта.

В резултат на проекта ще бъдат осъществени преки мерки за подобряване на природозащитното състояние на 4 вида и 8 местообитания.

начало: 15 октомври 2018

край: 15 март 2023

Продължителност: 53 месеца

Стойност: 860 132,80 лв. от които 730 602,88 лв. европейско и 128 929,92 лв. е национално съфинансиране.

https://www.eufunds.bg/