Природни забележителности

 ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ - обявява се с цел запазване на характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости, минерали и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Управляват се с цел запазване на техните естествени особенности. Съхраняват обектите на кулутрно-историческото наследство. Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им.

 ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ТЕМНАТА ДУПКА” - площ 1,0 ха. Пещерата „Темната дупка” е обявена за природна забележителност със Заповед № 2810/10.11.1962 на КГГП (Д.в. 56/1963г). Собствеността на земята е държавна публична.
Обявена е с цел да се запази най-богатата пещерна фауна в България ( 94 вида, в т.ч. 17 троглобионта), както и едно от най-големите находища на калцитни и арагонитови кристали. Намира се в района на Гара Лакатник, Софийска обл. има дължина над 7000 m и денивелация +33/-21 m. Пещерата е водна.
В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности се допускат с разрешение на Министерството на околната среда и водите съгласувано със собствениците на природните забележителности и други заинтересовани институции.
Допускат се само поддържащи и ремонтни дейности, след съгласуване, предписание и контрол от РИОСВ София.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ ”ЛЕДЕНИКА” - площ 96,8 ха. Обявена е с цел запазване на характерни пещерни образувания и местообитание на богата и характерна пещерна фауна (53 вида животни, между които 10 троглобионти и стигобионти). Държавна публична собственост. За природната забележителност е приет ограничителен режим на достъп - с екскурзовод на групи и провеждане на концерти; При провеждане на масови мероприятия е необходим засилен контрол от страна на ДПП, ДЛ и РИОСВ и по възможност преместването им на друго място в парка;

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ВРАТЦАТА” - площ: 2,0 ха
Природната забележителност е обявена с цел защита и запазване на характерен скален ландшафт и местообитание на скалолюбиви птици, находища на консервационно значими видове висши растения, историческа крепост от Второто Българско царство. Собственост: държавна публична, изключителна държавна. Територията се намира в ждрелото на р.Лева. На 2 км. южно от гр. Враца по пътя за с. Згориград и Леденика. Представлява естествени скални образувания. Най-високите (над 400 м.) отвесни варовикови скали на Балканския полуостров, а за тази надморска височина и в Европа. В природната забележителност попадат и останки от средновековна крепост Вратица X-XII век. Има Ограничителен режим на достъп до скалите - само от членове на клубове регистрирани в БФКА , техните чуждестранни гости и тренировъчни и спасителни акции на ПСС;

 ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ ”РИТЛИТЕ” - площ 123,1 ха. Обявена за защитен природен обект с национално значение с цел запазване на уникални скални образувания – четири почти успоредни отвесни скални стени, с дължина до 200 м. Собственост: държавна публична, частна.
Представлява скални образувания на левия бряг на р. Искър, над с. Лютиброд. Останки от древно селище Коринтград (Коритенград) – ранно-християнска трикорабна базилика – V-VI век, църква „Св. Георги” – X-XII век. Специфичния режим препоръчва засилен контрол по време на масови чествания.


ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “НОВАТА ПЕЩЕРА” – площ 0,5 ха. Обявена е с цел запазване на характерни пещерни образувания.Пещерата се намира на територията на ДЛ Мездра (отд.95/г, д) в землището на с. Лютиброд, западно от „Ритлите”, в Черепишките скали.