Проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

  21-06-2012

Уникален проект в 10 български природни парка


Той опазва и възстановява редки и застрашени растителни и дървесни видове
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е координиращ бенефициент и заедно с международната природозащитна организация WWF работят по проект, който опазва и възстановява 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите върху площ от 21 хил. ха в 10 български природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато.

Всички те са стопанисвани от ИАГ и са най-посещаваната защитена природа в страната.

В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000. Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване и в останалите защитени зони, стопанисвани от ИАГ, и в страната като цяло.

Най-напред се прави предварително проучване кои места са най–подходящи за възстановяване и се подбират най-подходящите техники.

Възстановяват се крайречни местообитания, както и местообитания, характерни за влажни зони, и други горски местообитания, включително със залесяването на над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др.

Създава се маточник за местни тополови видове. В други 4 от проектните зони се възстановяват 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, джулюн и марсилея.

Проектът включва още премахване на чужди растителни видове и засаждане на местни растителни и храстови видове.

Благодарение на проекта се изгражда туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ограничава се достъпът на автомобили, премахват се отпадъци.

Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба.

Общественият контрол върху проекта се осъществява от надзорен съвет, в който са поканени представители на министерствата на земеделието и околната среда, природозащитни неправителствени организации, БАН и медии.

Очаква се консервационните дейности да бъдат продължени от дирекциите на 10-те природни парка.

Проектът “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” се осъществява по програма LIFE+ на Европейския съюз със срок до 2013 г.

Проектът е на обща стойност 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС.

текущи новини можете да видите тук:

http://www.wwf.bg/what_we_do/protected_areas/10parks/