„Доставка и монтаж на обзавеждане/оборудване/техника в Посетителски център с контролен горски пункт “Враца”

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


ОБЕКТ: ДОСТАВКА

ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на обзавеждане/оборудване/техника в Посетителски център с контролен горски пункт “Враца” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на офис обзавеждане и оборудване, Обособена позция № 2 – Доставка и монтаж на компютърна и мултимедийна техника; Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електрически уреди и техника.