Резерват

 РЕЗЕРВАТ - За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите се обявяват с цел запазване на естествения им характер; научна и образователна дейност и /или екологичен мониторинг; опазване на генетичните ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове;

 

РЕЗЕРВАТ “ВРАЧАНСКИ КАРСТ” – площ 1467.6 ха.
Обявен със Заповед № 854 от 10.08.1983 г. на Комитета по опазване на околната среда и през 1993 г със Заповед № 988 от 04.11.2001 г. е обявен за защитен природен обект с международно значение.
Стопанисва от РИОСВ – Враца. Собствеността на земята в резервата е изключителна държавна.
Съгласно категоризацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN) резерватът се отнася към I категория – строг резерват.
Резерватът е обявен с цел да се запази живописния и типичен за тези места карстов терен с разнообразни геоморфоложки образувания, уникална пещерна фауна, богато растително разнообразие и консервационно значими растителни видове.
Заема североизточната част на Природен парк „Врачански Балкан”. Главно северни скалисти склонове в района на Базовски и Стрешерски дялове. Почти непрекъснат скален венец с посока северозапад – югоизток, който се разсича почти по средата от ждрелото Вратцата, р. Лева и преминаващото шосе за с. Згориград и Леденика.

В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на предвиденото по Чл. 17 от ЗЗТ тоест тяхната охрана, посещенията с научна цел, преминаването на хора по маркираните пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.

Управлението на резервата е съгласно самостоятелен план за управление.