Устойчиво използване на природни ресурси

Природните ресурси са предпоставка за съществуване на хората и условие за наличието на
продукти. Природните ресурси са всички обекти, вещества и явления, които се използват пряко или
косвено и подпомагат създаването на материални блага, поддържат условията за съществуване
на човечеството и повишават качеството на живот.
В настоящия момент човечеството експлоатира 55% от сушата, използва 15% от речните
води, горите в света намаляват с около 18 млн. ха, а извличането на руди възлиза на 100 млн. т,
металургията произвежда около 800 млн. т метали, а в селското стопанство се използват повече
от 500 млн. т минерални торове и около 5 млн. т отровни химични веществана на година. От
използваните досега в света 500 хил. химични вещества, около 40 хил. са вредни за човешкото
здраве и повече от 12 хил. са силни отровни.
Една четвърт от населението на света живее в индустриализираните страни и годишно
потребява 75% от световните ресурси. Потреблението на ресурси в развитите страни отговаря и
на техния принос към екологичните проблеми, един от които е генерирането на отпадъци. Колкото
по-развита е страната, толкова потреблението в нея е по-високо и битовите отпадъци са повече.
За сравнение - човек в България генерира около 470 кг битови отпадъци на година, докато това
количество в Германия е близо 590 кг.
Природните ресурси са изчерпаеми и неизчерпаеми. Възобновимите ресурси са например
слънчевата светлина, въздухът, вятърът, водата, които са постоянно на разположение и тяхното
количество не се влияе чувствително от потреблението от човека. Невъзобновимите ресурси
се формират изключително бавно или не се образуват естествено в околната среда. Такива са
минералите, изкопаемите горива и за предотвратяване тяхното изчерпване е необходимо разделно
събиране на отпадъците и рециклиране с цел възстановяване на суровините в тях.
В момента ресурсите се използват в размери, които застрашават шансовете на бъдещите
поколения и на развиващите се страни да имат достъп до необходимия им дял от ограничените
ресурси. Ако настоящите модели на използване на ресурсите в Европа продължат да се прилагат,
влошаването на качеството на околната среда и изчерпването на природните ресурси, както и
генерирането на отпадъци ще продължат.
Така се появява необходимостта от нов икономически модел и по-конкретно това е устойчивото
развитие. То е начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди,
като същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да
могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечното бъдеще. Идеята за
устойчиво развитие се популяризира като дългосрочна политическа цел от Световната комисия по
околна среда и развитие в доклада „Нашето общо бъдеще” пред Генералната асамблея на ООН през
1987 г. То се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на настоящото поколение,
без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди”.
В началото на 90. години на ХХ век, като резултат от Конференцията на ООН по проблемите на
околната среда и развитието в Рио де Жанейро е приета Програмата за действие за устойчиво
развитие на планетата „Дневен ред 21” с акцент върху постигането на устойчиво развитие.
Основните принципи на устойчивото развитие са следните:
1. да се задоволяват потребностите на съвременното общество без да се лишават бъдещите
поколения от възможността и те да задоволяват своите потребности в размери и мащаби не по-
малки от сегашните;
2. да се използват пестеливо природните ресурси и бързо да се пристъпва към възстановяване
на евентуалното нарушено природно равновесие;
3. да се анализира икономическият ефект от всяка дейност, като се вземат предвид и разходите
за възстановяване на загубите нанесени върху околната среда;
4. разходите за ООС от трансграничните замърсявания да се разпределят справедливо между
отделните страни, като за това се налага и широко международно сътрудничество.
УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВИМИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
В ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“

В съответствие с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП една от
основните цели на Дирекцията е устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при
запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на
туризъм.
В тази връзка в Плана за управление на Парка са разработени съответните дългосрочни цели.
Приоритет е постигане на устойчиво ползване на природните ресурси чрез развитие на
традиционни видове поминък и ползвания в хармония с природата и запазване на социалното
и културно устройство на общностите. В тази връзка Дирекцията подпомага развитие на
устойчиво горско стопанство, основано на многофункционално стопанисване на горите, съобразно
тяхното състояние и статута на парка; постигане на устойчиво ползване на ресурсите от
стопански ценни диви животни и растения; развитие на устойчиво природосъобразно земеделие
и животновъдство при възстановяване и развитие на характерния за територията генофонд;
развитие на природосъобразен туризъм и рекреационна дейност, съвместими с поддържането на
биоразнообразието и ландшафта с включване на местните общности.
Дирекцията осигурява оптимални възможности за научна подкрепа, чрез разработване на
методики, норми и индикатори за подпомагане на местното население в устойчивото ползване на
природни продукти и територии в условията на защитена територия.
Основните природни ресурси на територията на ПП „Врачански Балкан” са горският, пасищата
и ливадите, водата, пещерите и скалите, дивечът, гъбите, билките, пчелите и др.
Паркът стимулира въвеждането на превантивни мерки за предпазване на горите от пожари,
възстановяването на горските масиви и осъществяване на залесителните дейности с оглед
увеличаване площите, използвани по устойчив начин, преобразуване на нискокачествената
изоставена земя в гори, намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс.
Стреми се към възстановяване на традиционно пасищно животновъдство с толериране на
местни породи и регламентирано провеждане на пашата, съгласувано с ДГС и ДПП по отношение
на брой и територии за пашуване. Ловът на територията на парка е регламентиран, провежда се
организирано и задоволява лични потребности, като е съпроводен с провеждане на поддържащи и
възстановителни дейности. Билките, гъбите и пчелите са динамичен ресурс, който трябва да се
ползва разумно и целево, съобразно годишната природна продуктивност.
Водните ресурси са източник на вода за питейно-битови нужди и местообитание за голямо
биологично разнообразие, възможности за спорт.
Паркът с изградената инфраструктура и природни дадености е ценен рекреационен,
туристически и спортен ресурс. Пещерите и скалите традиционно се ползват за обучение, спорт
и опознаване на скрити и недостъпни природни кътове и тяхното биологично разнообразие.
В Природния парк е обособена зона за устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси,
която включва горски и поземлени територии, гори, поляни, нелесопригодни голини и площи, скали,
необхванати от другите зони. Тя е най-голяма по площ в сравнение с останалите зони в парка
(на резерватите, за опазване на биоразнообразието, за туризъм и т. н.). Освен общите законови
ограничения, други не се налагат, само се конкретизират нормите за ползване. Общата площ на
зоната е 48,9% от общата площ на Парка. Тя предлага на местното население възможност за
екологосъобразен поминък и дългосрочни ползи от устойчиво ползване на природните му ресурси.
Нейното разнообразие и по-либерален режим на ползване я прави достъпна за всички посетители.
Отрицателно антропогенно влияние при неустойчивото ползване на ресурси в Парка има при
бракониерството на видове от флората и фауната в парка, нерегламентираното изхвърляне на
отпадъчни води и на отпадъци от посетителите, безотговорно поведение на туристите, от
хвостохранилищата и минните терени на оловно-цинковите и медни рудници, които все още не са
рекултивирани.
Зониране в ПП „Врачански Балкан“
Въз основа на законовия статут и предназначение на територията, характеристиката на
абиотичните и биотични фактори, социално-икономическата характеристика и екологична оценка,
на принципа на степенуване на функции – защита – опазване – възстановяване – обслужване –
обитаване - ползване, за ПП „Врачански Балкан” са определени, картирани и описани осем зони:
I. Зона резерват
II. Зона за опазване на биологичното разнообразие, характерните ландшафти и обектите на
културно историческото наследство
III. Зона с водоохранни функции
IV. Зона за техническа и биологична рекултивация
V. Зона за туризъм
VI. Зона със сгради и съоръжения
VII. Зона за устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси
VIII. Препоръчителни промени по границата на парка