Защитени местности

 ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ - обявяват се територии с характерни или забележителни ланшдафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта, опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.
В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ”ПАДИНИТЕ”- буфер на Резерват „Врачански Карст” – площ 754,2 ха.
Целта на защита е да смекчи и ограничи достъпа до резервата, както и негативното антропогенно влияние. Представлява ивица, която обгръща резервата от североизток по цялото му протежение и от югозапад на северните територии на резервата.

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ”ВОЛА” – площ 96,4 ха.
Обявена за защитен природен обект с национално значение с цел запазване на характерен ландшафт и опазване лобното място на поета – революционер Христо Ботев.
Защитената местност се намира на 2 км. югозападно от вр. Околчица. Лобно място на Христо Ботев. Представлява падина заобиколена от върховете Камарата, Купена и Дългия зъбер.

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ”ВЕЖДАТА” – площ 59,7 ха.
Защитената територия е обявена с цел опазване на находище (едно от двете за България) на растението Келереров центрантус (Centranthus kelleri), български ендемит и реликт, както и територия с характерен ландшафт (скален венец и сипеи), местообитание на скалолюбиви птици. Представлява скален венец с подвижни варовикови сипеи. Специфичния режим на защитената местност забранява: Ползване на каквито и да е морфологични части от Келереровия центрантус; Добиване на семенен материал без разрешение от МОСВ; Паша и преминаване на домашни животни; Всякаква стопанска дейност.

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ”БОРОВ КАМЪК” – площ 160.0 ха
Защитената територия е обявена с цел защита и опазване на вековна букова гора със семенен произход на карстов терен при голям наклон. Обхваща района на изворите на р. Лева, водопад Боров камък и вековна букова гора. Мястото е свързано с историята на рудодобива – в началото на миналия век е основана рудничарската секция на миньорите от мина „Плакалница”. В защитената територия действа и режим за санитарно-охранителна зона.

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ” – площ 82,5 ха. Обявена за защитен природен обект с национално значение с цел запазване на характерен ландшафт и скални образувания, пещери, скалолюбиви птици, прилепи, богата пещерна фауна, консервационно значими видове растения, в т.ч. и на единствената потвърдена популация на българския ендемит Silene velcevii.
Територията е разположена на левия бряг на р. Искър, между притоците му Оплетненска река и Пробойница, срещу гара Лакатник. Тук се провежда традиционно факелно шествие. Мястото е „Люлка” на българския алпинизъм – екипирани са множество турове с различна степен на трудност. Тук се намират пещерата Темната дупка и Ръжишката пещера. В подножието на скалите е един от най-големите карстови извори в страната Житолюб.
Специфичният режим на територията изисква: Ограничителен режим за пещерния и катерачен туризъм – само в системата на БФКА, БФСп и ПСС;