Земноводни и влечуги


    Земноводните и влечугите са гръбначни животни с непостоянна телесна температура. Земноводните са зависими от наличието на вода за размножаване, а в някои случаи и като среда на живот. За това те предпочитат сенчести долове, северни склонове, мочурливи ливади и други влажни зони. За разлика от земноводните, влечугите са значително по-често срещани по слънчеви, топли склонове обрасли с храстова или рядка дървесна растителност. Представителите и на двата класа са важна хранителна база за много видове хищни бозайници, водоплаващи и хищни птици. Тяхното видовото богатство е високо предвид географското положение и площта на парка. Основните предпоставки са наличието на разнообразни местообитания в широк височинен диапазон (425-1482 m) и широката застъпеност на карстовите ландшафти. На територията на Природен парк “Врачански Балкан” са установени 11 вида земноводни (61% от видовете в България) и 15 вида влечуги (42% от видовете в България).

    Земноводните са сигурен индикатор за чистотата на водната среда. Много от видовете не снасят яйца или от тях не се излюпват ларви в замърсени с органични отпадъци, азотни торове и други селскостопански отрови. Липсата на земноводни във водната среда през размножителния период (краят на март-юни) е сигурен белег за замърсеност с неорганичен или органичен произход.

    Природозащитен статус и опазване.

    От установените на територията на ПП Врачански Балкан 26 вида земноводни и влечуги, 20 са защитени по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 20 вида са защитени по Директива 92/43 на ЕЕС. Местообитанията на северния и южен гребенест тритон (Triturus cristatus, Triturus karelinii), жълтокоремната бумка (Bombina variegatа), двата вида сухоземни коственурки (Testudo graeca, Testudo hermanii), както и обикновената блатна костенурка (Еmys orbicularis ) са приоритетни за опазване според Закона за биологичното разнообразие.

    Заплахи за земноводните и влечугите на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

- Пожари;
- Човешка дейност водеща до промяна или загуба на местообитания;
- Пресъхващи водни тела;
- Пътища;
- Заплахи от заселване на инвазивни видове;